HUFIEC PRACY 15-42
UL. KOSZAROWA 12, 62-300 WRZEŚNIA
tel. 061/640 09 66 w.33
e-mail: hp-wrzesnia@ohp.pl

www.zsz2.wrzesnia.powiat.pl (zakładka: hufiec pracy 15-42)

Wymagane dokumenty dla wszystkich uczestników OHP:

1. Podanie (wzór druku do pobrania).

2. Kwestionariusz osobowy (wzór).

3. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych (wzór).

4. Cztery zdjęcia.

5. Karta zdrowia ucznia.

6. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o przydatności do przyuczenia lub nauki zawodu i kserokopia.

7. Karta zgłoszenia ucznia do odpowiedniego typu szkoły
(wzór – kl. II Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy, kl. III Gimnazjum dla Dorosłych, Zespół Szkół Zawodowych) i kserokopia.

8. Karta praktyki podpisana przez mistrza (wzór – kl. II Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy, kl. III Gimnazjum dla Dorosłych,
Zespół Szkół Zawodowych) i kserokopia.

9. Świadectwo ukończenia klasy programowo niższej (przy zgłoszeniu do klasy III gimnazjum świadectwa kl. I i II) i kserokopia.

10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór).

Przy zgłoszeniu do Gimnazjum (obydwa typy) dodatkowo:

11. Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i kserokopia.

12. Opinia pedagoga szkolnego z macierzystego gimnazjum.

13. Karta indywidualnych potrzeb ucznia.

14. Odpis arkusza ocen (z każdej szkoły, do której kandydat uczęszczał).

15. Arkusze realizacji podstawy programowej (wzory).

Po podjęciu nauki należy dostarczyć (do 30 września):

16. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP w zakładzie pracy.

17. Kopia umowy o przyuczenie do zawodu wraz z programem przyuczenia lub kopia umowy o naukę zawodu – 2 egzemplarze.